Zostań posiadaczem certyfikatu PEFC w zakresie łańcucha dostaw

Zostań posiadaczem certyfikatu PEFC w zakresie łańcucha dostaw

Kluczowe wymagania

Aby otrzymać certyfikat PEFC w łańcuchu dostaw jest niezbędne spełnienie kluczowych wymagań:

 • System zarządzania w miejscu objętym procedurami musi być zgodny z międzynarodową normą certyfikacji łańcucha dostaw w systemie PEFC. Ta informacja może być włączona w już istniejący i wdrożony w przedsiębiorstwie system zarządzania jak np. procedury ISO 9001 lub ISO 14001.
 • Personel odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem łańcucha dostaw tj. osoby odpowiedzialne za marketing, zakupy i sprzedaż, musi być wyznaczony, poinstruowany i przeszkolony. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że każda zaangażowana osoba posiada niezbędną wiedzę o celach i wymaganiach certyfikacji w systemie PEFC.
 • Muszą zostać wprowadzone niezbędne kontrole w celu zapewnienia, że materiał źródłowy jest certyfikowany – produkcja certyfikowanych towarów wymaga zastosowania certyfikowanych materiałów. Baza danych PEFC jest dobrym źródłem identyfikacji dostawców certyfikowanych materiałów.
 • Musi zostać wdrożony proces zapewniający, że produkcja certyfikowanych towarów spełnia wymagania łańcucha dostaw. Dowody mogą być wymagane dla każdego etapu procesu.
 • Należy przechowywać dokumentację udowadniająca, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami.
 • Powinny być prowadzone coroczne wewnętrzne audity. Są one uzupełnieniem zewnętrznych auditów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą.

Kluczowe etapy

Poniżej przedstawiono opis podstawowych etapów wymaganych do uzyskania certyfikatu łańcucha dostaw:

 • Wprowadzenie systemu łańcucha dostaw, przeszkolenie personelu; zapewnienie zgodności z wymaganiami PEFC.
 • Znalezienie notyfikowanej na terenie Polski jednostki certyfikującej w systemie PEFC (adresy na stronie PEFC Polska); nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośrednie spotkanie.
 • Przeprowadzenie przez niezależną jednostką certyfikującą oceny funkcjonującego w przedsiębiorstwie łańcucha dostaw i jego zgodności z normą łańcucha dostaw w systemie PEFC i spełniania wszystkich niezbędnych wymagań.

Dokonuje się tego przez formalną aplikację o certyfikację łańcucha dostaw, składaną do wybranej jednostki certyfikującej. Na jej podstawie powinna być złożona oferta, obejmująca wstępny koszt przeprowadzenia auditu. Koszty te są ustalane indywidualnie przez jednostki certyfikujące, stąd mogą się różnić zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami jak i w ich obrębie.

Większość z jednostek certyfikujących ustala ceny na podstawie czasu niezbędnego do przeprowadzenia auditu. Zależy on od wielu czynników, w tym wielkości przedsiębiorstwa i złożoności łańcucha dostaw. Średnio trwa od 4 godzin do dwóch dni:

 • Wizja lokalna auditorów z jednostki certyfikującej, oceniających zgodność z wymaganiami międzynarodowej normy PEFC dla łańcucha dostaw.
 • Rozwiązanie ewentualnych problemów niezgodności z wymaganiami normy. Jest to warunek niezbędny przed wydaniem certyfikatu.
 • Jeżeli stosowany w przedsiębiorstwie łańcuch dostaw jest uznany za zgodny z wymaganiami, wydany zostanie certyfikat PEFC. Certyfikat jest zwykle ważny trzy lata. Wymagany jest jednak coroczny audit w nadzorze, potwierdzający utrzymywanie zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami.
 • Wznowienie certyfikatu w łańcuchu dostawa jest uwarunkowane przejściem kolejnego pełnego auditu.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań dotyczące certyfikacji łańcucha dostaw w systemie PEFC prosimy zwracać się do biura PEFC Polska, działającego przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Pozostajemy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera