Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Publikacja nowych norm dotyczących łańcucha dostaw

Feb 21 2020

 

14 lutego PEFC Int. oficjalnie opublikowało trzy nowe normy zatwierdzone na grudniowym Walnym Zgromadzeniu. Są to:

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements (Łańcuch dostaw produktów leśnych i drzewnych – wymagania)

Norma obejmuje wymagania, które organizacja musi spełnić, aby wdrożyć łańcuch dostaw produktów leśnych i drzewnych, a także składać deklaracje PEFC co do ich pochodzenia. 

Wymagania łańcucha dostaw opisują proces klasyfikacji produktów leśnych i drzewnych według określonych kategorii materiałów w celu przekazania informacji o źródle pozyskiwanego surowca do produktów wyjściowych organizacji. Norma określa trzy opcjonalne podejścia do łańcucha dostaw, a mianowicie metodę fizycznego oddzielenia, metodę procentową i metodę uznawania ilości.

Norma zastępuje PEFC ST 2002: 2013.

PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard (Wymagania dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację według międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC)

Norma zawiera wymagania wobec jednostek certyfikujących prowadzących certyfikację łańcucha dostaw według PEFC ST 2002.

PEFC wymaga, aby były one akredytowane przez jednostki akredytujące, które są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego uznawania (MLA) w zakresie certyfikacji wyrobu IAF (International Accreditation Forum).

Akredytacja zmniejsza ryzyko dla firm i ich klientów, zapewniając, że akredytowane jednostki certyfikujące są kompetentne do wykonywania podjętych prac. Jednostki akredytujące, które są członkami IAF, muszą działać zgodnie z najwyższymi standardami i wymagać od jednostek certyfikujących, które akredytują, aby stosowały się do odpowiednich norm międzynarodowych i Wytycznych IAF dotyczących stosowania tych norm.

Norma anuluje i zastępuje PEFC ST 2003: 2012 Wydanie drugie.

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements (Zasady używania znaków towarowych PEFC – wymagania)

Norma obejmuje wymagania dla użytkowników znaków towarowych PEFC w celu zapewnienia dokładnego, weryfikowalnego, odpowiedniego i niewprowadzającego w błąd wykorzystania logo PEFC, inicjałów PEFC, powiązanych stwierdzeń i / lub deklaracji. 

Norma określa prawną ochronę znaków towarowych PEFC, prawa do używania znaków towarowych PEFC; kategorie używania znaków towarowych oraz wymagania dotyczące używania znaków towarowych PEFC na wyrobach jak i poza nimi.  

Norma anuluje i zastępuje PEFC ST 2001: 2008, Zasady użytkowania logo PEFC, wydanie drugie. W przypadku użytkowników logo PEFC z licencją na logo PEFC wydaną przed publikacją tego dokumentu obowiązuje okres przejściowy wynoszący osiemnaście miesięcy od wymagań PEFC ST 2001: 2008 do wymagań zawartych w tym dokumencie. 

Wspomniany 18 miesięczny okres przejściowy (do 14 sierpnia 2020) obowiązuje również dla obu wcześniej wymienionych norm. 

Tłumaczenia wszystkich norm na język polski ukażą się do końca marca 2020 roku.

More information:

  PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

  PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies

  PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements