Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Nowelizacja systemu PEFC

Dec 21 2018

W listopadzie br. Walne Zgromadzenie PEFC głosowało za zatwierdzeniem dwóch znowelizowanych norm: zrównoważonej gospodarki leśnej i grupowej certyfikacji leśnej. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie PEFC jest ostatnim krokiem w procesie opracowywaniu i nowelizacji. Prace rozpoczęły się rozpoczęły się w 2016 r. i wzięło w nich udział wielu ekspertów i setki interesariuszy. Co się zmieniło?

Zrównoważona gospodarka leśna

Norma stanowi podstawę wymagań, które właściciele lasów lub zarządzający muszą spełnić, aby uzyskać certyfikat PEFC na poziomie lokalnym. Rozszerza wpływ certyfikacji PEFC poza lasy i zwiększa jej wkład w cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rozszerzono wymagania społeczne, aby uwzględnić minimalne wynagrodzenie dla pracowników leśnych, równe szanse zatrudnienia i niedyskryminacji oraz promować równość płci. Istnieją również ulepszone przepisy mające na celu ochronę interesów rdzennej ludności.

Dzięki włączeniu drzew rosnących poza lasami (Trees Outside Forests) certyfikacja PEFC stanie się dostępna dla milionów rolników i drobnych producentów rolnych, którzy nie są właścicielami lub zarządcami lasów, ale raczej drzew na terenach rolniczych lub osadniczych, które obecnie nie są objęte certyfikacją.

Grupowa certyfikacja leśna

Określa ogólne wymagania dotyczące systemów certyfikacji lasów z certyfikacją grupową, umożliwiając certyfikację pewnej liczby właścicieli lasów pod jednym certyfikatem. Certyfikacja grupowa działa poprzez połączenie audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Właściciele małych gospodarstw mogą łączyć zasoby i wspólnie ubiegać się o certyfikację, więc koszty są znacznie niższe, dzięki czemu certyfikacja staje się dostępna. Oznacza to jednak, że audyt wewnętrzny musi działać bezbłędnie.

Zmieniony poziom odniesienia zapewnia innowacyjne ramy dla wewnętrznego monitorowania i audytu w certyfikowanych grupach. Obejmuje to ulepszone wymagania dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak próbkowanie oparte na ryzyku i minimalna liczebność próby, a także wzmocnienie systemu zarządzania samej grupy. Ramy te zapewniają dodatkowe zabezpieczenia zapewniające zgodność wszystkich członków grupy z wymogami PEFC, a jednocześnie umożliwiają małym gospodarstwom rolnym korzystanie z przystępnej certyfikacji.

W dalszym ciągu trwają prace nad normą dotyczącą łańcucha dostaw oraz zasadami użytkowania logo PEFC.

Więcej informacji na temat zatwierdzonych norm oraz norm będących w trakcie nowelizacji znajdą Państwo na witrynie PEFC Int.