Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

Urząd Dozoru Technicznego rozpatruje skargę przeciwko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Dec 08 2017

UDT poprosił RDLP Białystok o odpowiedź na skargę złożoną przez PEFC International do godziny 10:00 w poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. i zastrzegł sobie prawo do zawieszenia certyfikatu.

UDT podejmie również natychmiastowy audyt w ramach rozpatrywania skargi.

1 grudnia PEFC International złożyło skargę na certyfikat gospodarki leśnej wydany przez UDT-CERT dla RDLP w Białymstoku (CSL / 722/2017), odnotowując z zaniepokojeniem, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wyraził wątpliwości dotyczące zgodności ze środkami tymczasowymi, ogłoszonymi przez ETS w dniu 20 lipca 2017 r. (Sprawa C-441/17), zaznaczając w szczególności, że "akta sprawy zawierają zbiór poszlak wystarczających do tego, by Trybunał powziął wątpliwości co do tego, że owo państwo członkowskie zastosowało się do wspomnianego postanowienia i że jest ono skłonne do przestrzegania niniejszego postanowienia do chwili ogłoszenia wyroku co do istoty sprawy". 

PEFC International jako organizacja ustanawiająca standard uznaje niezależność akredytowanych jednostek certyfikujących i proces oceny zgodności a także docenia fakt, że jednostka certyfikująca musi działać z należytą starannością, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ISO.

W międzyczasie, w oparciu o zasadę ostrożności, PEFC International zaleca wszystkim podmiotom zawieszenie wykorzystania drewna związanego z certyfikatem CSL / 722/2017 do czasu, gdy jednostka certyfikująca ogłosi rozpatrzenie skargi. 

Firma PEFC International nie otrzymała jeszcze informacji od UDT-CERT o wątpliwościach różnych zainteresowanych stron dotyczących procesu certyfikacji, który doprowadził do wydania przez UDT-CERT certyfikatu dla RDLP Białystok (CSL / 722/2017).

Treść pisma skierowanego przez Urząd Dozoru Technicznego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku