Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC składa skargę w sprawie certyfikatu wydanego dla RDLP Białystok

Nov 06 2017

 

Genewa, 1 grudnia 2017

PEFC odnotowuje z niepokojem, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wyraził wątpliwości dotyczące zgodności ze środkami tymczasowymi ogłoszonymi przez ETS w dniu 20 lipca 2017 r. (Sprawa C-441/17), co podkreślił w art. 109 Postanowienia Trybunału (wielka izba) z dnia 20 listopada 2017 r .:

„W niniejszym wypadku, bez konieczności ustalania na tym etapie, czy – jak utrzymuje Komisja – Rzeczpospolita Polska nie zastosowała się do postanowienia wiceprezesa Trybunału z dnia 27 lipca 2017 r., Komisja/Polska (C 441/17 R, niepublikowanego, EU:C:2017:622), należy wskazać, że akta sprawy zawierają zbiór poszlak wystarczających do tego, by Trybunał powziął wątpliwości co do tego, że owo państwo członkowskie zastosowało się do wspomnianego postanowienia i że jest ono skłonne do przestrzegania niniejszego postanowienia do chwili ogłoszenia wyroku co do istoty sprawy.”

PEFC wymaga ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami, zgodnie z wymaganiami określonymi w punktach 5.7.1 i 5.7.2 PEFC ST 1003: 2010, Zrównoważona gospodarka leśna - Wymagania, które są wdrożone do polskiego standardu PEFC PL 1003 Zrównoważona gospodarka leśna - Wymagania punkty 4.7.1 i 4.7.2. 

PEFC spotkało się również z obawami różnych zainteresowanych stron odnośnie procesu certyfikacji, który doprowadził do wydania przez UDT-CERT certyfikatu dla RDLP Białystok (CSL/722/2017).

Obawy te dotyczą w szczególności:

- Uwzględniania wkładu zainteresowanych stron w dowodach audytu, informowania zainteresowanych stron z opóźnieniem oraz krótkich terminów na zgłaszanie uwag;
- Niewystarczających ram czasowych audytu;
- Bezstronności UDT-CERT jako organu rządowego
- Opublikowania niekompletnego certyfikatu.

Dlatego PEFC zwrócił się do UDT-CERT o pilne zbadanie zarzutów ETS, a także zgodności z wymogami audytu w trakcie procesu certyfikacji.

Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia dowodów na potencjalne niezgodności z wymaganiami PEFC bezpośrednio do UDT-CERT w celu przeprowadzenia dochodzenia.

Tekst skargi (w języku angielskim) 

Certyfikowane przez PEFC

Powierzchnia lasów: 307 mln ha

Liczba właścicieli lasów > 750 tys.

Liczba firm (CoC): 20 000