Poland logo

Las dla nas i przyszłych pokoleń

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania

Wymagania zostały opracowane przez Radę PEFC Polska w otwartym, przejrzystym, opartym na konsultacjach i konsensusie procesie, obejmującym szerokie grono zainteresowanych uczestników procesu. 

Wymagania tworzą podstawę do oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów w procesie certyfikacji, przez niezależny organ certyfikujący w ramach systemu PEFC oraz zawierają zdefiniowane kryteria certyfikacji zarówno dla pojedynczych obszarów leśnych, jak i poziomu regionalnego. W szczególności służą określeniu przedmiotu i zakresu audytu oraz ustaleniu zgodności stanu i prowadzenia gospodarki leśnej z wymogami systemu certyfikacji.

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania